Prawo Jazdy Kołobrzeg

www.prawojazdy-kolobrzeg.pl

Aby uzyskać prawo jazdy należy wypełnić następujące warunki

 • osiągnąć odpowiedni wiek, czyli ukończone 18 lat dla kategorii B i A (szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem osiemnastego roku),
 • osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat, potrzebuje pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na rozpoczęcie szkolenia,
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • stosownego kursu prawa jazdy,
 • pozytywne zaliczenie państwowego egzaminu na prawo jazdy.

Szkolenie

Podstawowe szkolenie przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Liczba wymaganych godzin zajęć teoretycznych w zakresie kategorii B wynosi 30 godzin, podobnie jak w przypadku kategorii A. W ramach tego szkolenia wyodrębnia się 4 godziny zajęć w zakresie pierwszej pomocy. Zajęcia te zazwyczaj prowadzi wykwalifikowana osoba (pielęgniarka, lekarz, sanitariusz).

Szkolenie teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych. Wykorzystuje się podczas ich trwania różne pomoce dydaktyczne i multimedialne, które pomagają zrozumienie i zapamiętanie materiału, a także przyspieszają czas jego przyswojenia przez kursantów.

Zakończenie szkolenia teoretycznego jest warunkiem rozpoczęcia szkolenia praktycznego, które odbywa się częściowo na placu manewrowym, a częściowo w ruchu ulicznym.

Dla kategorii B szkolenie praktyczne obejmuje minimum 30 godzin. Dla kategorii A minimalna liczba godzin to 20. Konkretnego podziału godzin i ich zakresu tematycznego dokonuje instruktor prowadzący. Bierze on pod uwagę poziomu wiedzy i umiejętności przyswajania zagadnień przez danego kursanta.

Egzamin na prawo jazdy – podstawowe informacje

Instytucją uprawnioną do przeprowadzania państwowego egzaminu na Prawo Jazdy są Wojewódzkie Ośrodki Ruchy Drogowego (WORD-y).

Do zadań WORD-u należy nie tylko organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych kontrolujących kwalifikacje kandydatów na kierowców, ale także organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, kształcenia kandydatów na egzaminatorów i kandydatów na instruktorów nauki jazdy, przeprowadzanie dodatkowych szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary szczególnie niebezpieczne.

Aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, osoba ubiegająca się powinna złożyć we właściwym WORD-zie następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego wyznaczonego dla danej kategorii,
 • fotografię o wymiarach 3,5×4,5 cm,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dodatkowego (jeżeli trzy razy nie zaliczyła państwowego egzaminu teoretycznego lub praktycznego),
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.